Adhd

Adhd, attention deficit hyperactivity disorder, kan upplevas som rastlöshet och svårigheter att koncentrera sig. Symptomen syns oftast hos barn, men adhd kan finnas kvar i vuxen ålder även om de flesta symptom är mildare. För att utredas för ADHD tar du hjälp av en terapeut där du får göra ett flertal ADHD-tester.


Barn med ADHD kastar ett pappersflygplan i klassrummet.

ADHD innebär att du har koncentrationssvårigheter och är överaktiv.

Vanliga symptom vid adhd

Typiska symptom för adhd är att du har problem med överaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet.

Överaktivitet

Du som har adhd har ofta svårt för att sitta still under längre perioder. Som barn springer du runt hela tiden och klättrar för att stimulera din rastlöshet.

Som vuxen har du ofta lärt dig att sitta still i längre perioder men byter då ställning ofta för att inte bli understimulerad. Rastlöshet och otålighet är två vanliga känslor hos dig som är vuxen med diagnosen adhd.

Impulser

Att göra först och tänka sen är också ett typiskt tecken på adhd. Du kan ha mycket svårt att klara motgångar och känslorna pendlar lätt snabbt upp och ner.

Uppmärksamhetsstörning

Du som har adhd har ofta svårt med att ge uppmärksamhet åt det som sker samt att lyssna på vad andra säger. Du tappar väldigt lätt koncentrationen och lägger istället fokus på något annat som sker, kanske utanför fönstret i skolsalen.

Det är inte heller ovanligt att glömma sådant som är viktigt, exempelvis nycklar och mobiltelefoner.

För att diagnosticeras med ADHD måste följande kriterier uppfyllas:

  • Dina svårigheter har funnits under en lång tid.
  • Svårigheterna orsakar stora problem i vardagen.
  • Svårigheterna kan inte förklaras bättre på något annat.
  • Dina svårigheter märks i två olika miljöer; hemma och på jobbet eller i skolan och på fritiden.

Andra diagnoser samtidigt

Personer med ADHD har ofta andra diagnoser. Dyslexi eller andra problem med inlärning är vanligt. Detsamma gäller diagnos inom autismspektrumet. Man kan också ha språk- och talsvårigheter. En del har olika tics som till exempel Tourettes syndrom.

Det är viktigt att du får hjälp vid ADHD. Annars finns det risk för att dina svårigheter leder till låg självkänsla och psykiska problem som ångest och depression.

Adhd, add, damp eller dcd?

Både damp och add är olika former av adhd. Damp används inte längre som begrepp och kallas idag för att du både har adhd och dcd.

  • Add – add är adhd men utan överaktiviteten. Du med add kan även ha lägre aktivitetsnivå än normalt. Detta är vanligare bland flickor och kvinnor.
  • Adhd och dcd (damp) – Vid adhd och dcd har man förutom svårigheterna med adhd även problem med motorikkontrollen. Så som att tolka intryck från syn, hörsel och känsel. Dcd står för Developmental Coordination

Utredning

Vid en utredning av adhd görs en noggrann kartläggning av ditt liv med hjälp av en terapeut. Du får gå igenom en mängd olika psykologiska tester, tester för koncentrationssvårigheter och ibland intervjuas nära familjemedlemmar för att lättare kunna ställa diagnos.

Vid utredning av vuxna är det även vanligt att det görs vidareutredningar på andra psykiska besvär, då det inte är helt ovanligt. För att kunna ställa diagnosen adhd hos vuxna måste man dessutom på något sätt kunna koppla sitt beteende till barndomen.

Vid en ADHD-utredning av barn görs koncentrationstester, begåvningsbedömningar och medicinska undersökningar, samt intervjuer med både barn och föräldrar. Läs vår intervju med psykologen Kajsa Bergman som berättar hur en utredning går till för barn.

ADHD-test

Misstänker du att du eller ditt barn har ADHD så kan du göra ett ADHD-test online. Det finns ADHD-tester för barn och vuxna. Testerna är ett självtest och baseras på frågor som ställs vid en ADHD-utredning av en läkare. Självtesterna ersätter inte en ADHD-utredning utförd av en terapeut/läkare, och ska endast ses som en indikation.

Vem drabbas?

Orsakerna bakom adhd är inte helt klarlagda. Däremot vet man att ärftlighet har en betydelse.

Adhd hos barn

Cirka 3-6 procent av alla barn som är i skolålder har adhd. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen vilket kan bero på att flickor inte är lika motoriska som pojkar. Det gör att man kanske lätt missar flickor med ADHD.

Adhd hos vuxna

Symptomen för adhd yttrar sig som barn men många har så pass mycket symptom kvar i vuxen ålder att man fortfarande har diagnosen. Idag har ungefär 2 procent av vuxna har adhd.

Hos många blir dock symptomen mycket bättre i vuxen ålder.

Behandling

Det går inte att bota adhd, men med många olika hjälpmedel blir det enklare att leva med sin diagnos.

Terapi, KBT

Terapi är en form av behandling som kan underlätta för dig att hantera din adhd. Exempel på terapiformer som fungerar vid adhd är KBT.

Arbetsterapi

Du kan även få hjälp av en arbetsterapeut som exempelvis hjälper till att strukturera upp ditt arbete.

Medicin

Centralstimulerande medicin kan göra det lättare att vara stilla, att kunna koncentrera sig och att hantera sina reaktioner. Dessa mediciner kan användas från 6 års ålder.